Go Back   Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir > HAVAS İLMİ > Dilek Duaları

Dilek Duaları En etkili dilek duaları

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 07-02-13, 13:16   #1 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart Hizbul Berr (Yardım Duası)

medyum hakan
Hizbul Berr (Yardım Duası)

Hizbül Berr şeyh ebü'l hasen şazeli kaddesallahü sirrahu hazretlerinin tertib buyurdukları hızbül berr vird-i şerifinin okluma şartları şöyledir: mükemmel bir taharet temizlik ve tam bir itikad ve halisane her şeyden arınmış bir kalb ve allahü teala'ya tam teveccüh etmek ve her ne murad için her ne maksat ve gaye için okunacaksa tenha bir yere kıbleye karşı oturmak ve okumaya başlamadan önce

3 defa'' estağfirullahel azıymillezi la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü ve etubü ileyhi tevbeten abden nasuhan''

okumak ve hızbi şerifi okumaya başlamak lazımdır.bu hızb-i şerifi her gün sabah namazından sonra bir defa okumak her bir hususda muvaffakıyeti sağlar.hem maddi hem de manevi menfaatleri çoktur.

''euzü billahi mineşşeytanirraciymi.ve iza caükelleziyne yu'minune biayatina fekul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihirrahmete innehü men amile minküm suen bicehaletin sümme tabe min ba'dihi ve asleha feinnehü gafurun rahıymün.bediy'ussemavati vel'ardı inni yekunü lehü veledün ve lem tekün lehü sahıbetün ve haleka külle şey'in ve hüve bikülli şey'in aliymün.zalikümullahü rabbüküm la ilahe illa hüve haliku külli şey'in fa'büduhü ve hüve ala külli şey'in vekiylün.la tüdrikühül ebsarü ve hüve yüdrikül ebsare ve hüvel latiyfül habiyrü.elif,lam,ra:kaf,ha,ya,ayın,sad:ha,mim,ay ın,sin,kaf.rabbıhküm bilhakkı ve rabbünerrahmanül müsteanü ala ma tesıfune.ta,ha.ma enzelne aleykel kur'ane liteşka illa tezkireten limen yahşa.tenziylen mimmen halekal erda vessemavatil ula.errahmanü alel arşisteva.lehü ma fissemavati ve ma fil'ardı ve ma beynehüma ve ma tahtessera.ve in techer bilkavli fe innehü ya'lemüs sirra ve ahfa.Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaülhüsna.Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaülhüsna.Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaülhüsna. Allahümme inneke ta'lemü enni bilcehaleti ma'rufün ve ente bilmuallemi mevsufün ve kad vesa'te külle şey'in min cehaleti biılmike fesia zalike birahmetike kema vesa'tehü biılmike vağfirli inneke ala külli şey'in kadiyrün.ya Allahü ya malikü ya vehhabü heb lena min na'maike ma allemte lena fiyhi ridake veksina kisveten takıynen biha minel fiteni fiy cemiy'ı atayake ve kaddesena biha an külli vasfin yucibü naksan mimma iste'serte bihi fi ilmıke ammen sivake ya Allahü ya azıymü ya Aliyyü ya kebiyrü nes'elükel fakre mimen sivake velğana bike hatta la neşhedü illa iyyake ve eltaf bina fiyha lutfen allemtehü yuslih limen valake ve eksina celabiybel ısmete fil'enfasi vellahzati vec'alna abiyda leke fiy cemiy'ıl halati ve allemna min ledünde ılmen nasıyrü bihi kamiliyne filmahya velmemati.Allahüme entel hamiydür rabbil meciydül fe'alün lima yüriydü ta'lemü ferhane bima za ve lemme za ve ala ma za ve ta'lemü huznena kezalike ve kad evcebte kevne ma eredtehü fiyna ve minna ve la nes'elüke de'a ma türiydü. ve lakin nes'elüket te'biyde biruhın min ındike fiyma türiydü kema eyyedte enbiyaike ve rüsülike ve hassaten essıddiykıyne min halkıke inneke ala külli şey'in kadiyrün.Allahümme fatıressemavati vel'ardı alimel gaybi veşşehadeti ente tahkümü beyne ıbadike feheniy'en limen arefeke feradıye bikadaike velveylü limen lem ya'rifüke belilveylü küllel veylü limen ekarra bivahdaniyyetine ve lem yerda biahkamike. Allahümme innel kavme kad hakemte aleyhim bizzülli hatta azzu ve hakemte aleyhim bilfıkdi hatta vecedu fekullün ızzün yemne'u duneke fenes'elüke bedelühü zillen tashabühü letaife rahmetike ve küllün vecede yahcebü anke fenes'elüke avidahü fıkda tashabühü envari muhabbetike feinnehü kad zahertis saadetü ala men ahbebtehü ve zahretiş şekavetü ala men gayreke mülkıhü fehebe lena min mevahibessüadai ve a'sımna min mevaridil eşkıyai.Allahümme inna kad acezna an def'ıdarri an enfüsina min haysü na'lemü bima na'lemü fekeyfe la nu'cizü an zalike min haysü la na'lemü bima la na'lemü ve kad emertena ve tehıyyetenel medha vezzemme elzemtena fahussalaha men aslahtehü ve'hul fesade men adleltehü vesseıyda hakkan men ağneytehü anissüali minke veşşekıyne hakkan men harremtehü me'a kesretis suali leke fağnina bifadlike an sualina minke ve tüharrimna min rahmetike me'a kesreti süalena leke vağfir lena inneke ala külli şey'in kadiyrün.ya şediydül batşe ya cebbarü ya kahharü ya hakiymü neuzü bike min şerri ma halakte ve neuzü bike min zulmetihi ma ebze'at ve neuzü bike min keyyedin nüfusi fiyma kaderte ve eredte ve neuzü bike min şerril ahsadi ala ma en'amte ve nes'elüke aniddünya vel'ahireti kema seelekehü seyyidina muhammeddin sallallahü teala aleyhi ve selleme aniddünya bil'iymani velma'rifeti ve anil ahireti billikaai velmüşahadeti inneke semiy'un kariybün müciybün. Allahümme inni akdemü ileyke beyne yedey külli nefsin ve lahzatin ve lemhatin ve tarfetin yetrufü biha ehlüssemavati ve ehlül ardı ve küllü şey'in hüve fiy ılmike kainün ev kad kane akdemü ileyke beyne yede zalike küllühü.Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyumü la te'huzühü sinetün ve la nevmün lehü ma fissemavati ve ma fil'Ardı men zellezi yeşfe'u ındehü illa biiznihi ya'lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bişey'in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel'arda ve la yeudühü hıfzuüma ve hüvel aliyyül azıymü.Aksemtü aleyke bibastı yedeke ve keremi vechikre ve nurü aynike ve kemale a'yünike en tu'tıyna hayre ma nefezete bihi meşiy'etike ve teallükate bihi kudretike ve cera bihi kalemuke ve ihata bihi ılmüke vekfina şerre ma hüve dıddün lizalike ve ekmel diynena ve etmim aleyna nı'metike be heb lena hıkmetel hıkmetil baliğati meal hayatit tayyibeti velmeytetilhaseneti ve teveli kabza ervahına biyedike ve halli beynena ve beyne gayrike filberzahı ve ma ba'dehü binuri zatike ve azıymü kudretike ve cemiylü fadlike inneke ala külli şey'in kadiyrün. ya Allahü ya aliyyü ya azıymü ya haliymü ya hakiymü ya keriymü ya semiy'u ya kariybü ya müciybü ya vedudü halli beynena ve beyne fitnetid dünya vennisai velgafleti veşşehveti ve zulmil'ıbadi ve suül hulüku vağfir lena zünubena vakdı anna tebiatina vekşif annessue ve neccina minelgammi vec'al lena minhü mahrecen inneke ala külli şey'in kadiyrün. ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya latıyfü ya rezzaku ya kaviyyü ya aziyzü leke mekaaliydüssemavati vel'ardı yebsüturrizka limen yeşaü ve takdiru febsut lena minerrizkı ma tüvassılna bihi ila rahmetike ve men rahmetüke ma tehavvelü bihi beyne nakmetüke ma tehavvülü bihi beynena ve beyne nakmetike ve min hılmike ma yeseana bihi afvike vahtim lena bisseadetilleti hatemte biha lievliyaike vec'al hayre eyyamine ves'adeha yevme likaike ve zahzıhna fiddünya an narişşehveti ve edhılna bifadlike fi miyadiynerrahmeti veksina min ledünke celabiyberrahmeti vec'al lena zahiyren min ukulina ve müheyminen min ervahina ve nusahhiren min enfüsina key nüsebbihuke kesiyren ve nreküreke kesiyren inneke künte bina basıyren ve heb lena müşahedeti tasbubiha mükalemeten veftec esmaana ve ebsarena. vezkurna iza gafelna anke biahsene ma nezkürüna bihi iza zekernake verhamna iza asaynake bittemmi ma terhamna bihi iza eta'nake vağfir lena zünubena ma tekaddeme minha ve ma teahhare ve eltaf bina lutfen yuhcibüna min gayrike ve la yuhcibüna anke feinneke bikülli şey'in aliymün. Allahümme inna nes'elüke lisanen ratben bizikrike ve kalben mün'ımen bişükrike ve bedena heyyinen leyyinen litaatike ve a'tına mea zalike ma la aynün reet ve la üzünün semı'te ve la hatare ala kalbi beşerin kema ahbere bihi resulüke sallallahü aleyhi ve selleme hasbüma alimtehü biılmike ve ağnina bila sebebin vec'alna sebebel ğaniyyi lievliyaike ve berzahan beynehüm ve beyne a'daike inneke ala küli şey'in kadiyrün. Allahümme inna nes'elüke kalben haşian ve nes'elüke ılmen nafian ve yekıynen sadikan ve diynen kıyemen ve nes'elükel afiyeti min külli beliyyetin ve nes'elüke temamel afiyeti ve nes'elükel gema aninnasi.Allahümme inna nes'elüket tevteil kamiletis safiyeti velma'rifetil vasiati vel'envaris satıati veşşefaatel kaaimeti velhuccetel baliğate vedderecetel aliyete ve fike ve sakana minel ma'sıyeti ve reha nena minen nemti bimevahıbil minneti.Allahümme inna nes'lüket tevbete ve devamiha ve neuzü bike minel ma'sıyeti ve esbabiha ve zikrina bilhavfi minke kable hücumi hataratiha vahmilna alennecati minha ve minettefekkuri fi taraikıha vemhu min kulubina mectebeynahü minha vestebdilha bilkeraheti leha vetta'mi lema hüve bidıddıha vefdı aleyna min bahri keremike ve cudike hatta tahrücü mineddünya vefdı natıkıyne bişşehadeti alemiyne biha ve re'fe bina re'fetil habiybi yuhbiybi ındeşşedaidi ve nüzuliha verhmna min hümumiddünya ve gamimuha birruhi verreyfani.ilel cenneti ve neıymiha.

Allahümme inna nes'elüke tevbete sabikati minke ileynel tebkune tevbetina tabiati ileyle minna ve heb lenel telkaa minke kema telakka ademe minkel kelimati liyekune kadveten liveledihi fittevbeti vel'a'malis salihati ve baıd beynena ve beynel ınadi vel ısrari veşşebiyhi biibliyse re'sel ğavati vec'al seyyiatina seyyiati men ahbebte ve tec'al hasenatina vel'isahü la tedurrü meal hubbi minke ve kad ebhemtel emre aleyna linercü ve nehafü feamene havfüna ve la tehıybe recaena ve a'tina süalena fekad a'tayyenel iymane min kablü en nes'elüke ketebte ve habbebte vezeyyente ve kerhete ve talaktel elsine bima bihi tereccemet fenı'mer rabbü ente felekel hamdü ala ma en'amte fağfir lena ve la tüakıbna bisselbi ba'del atai ve la biküfranin nı'ami ve hırmanir redai.Allahümme irdına bikaaike ve sabbirna ala taatike min ma'yetike ve aniş şehevatil nucibatin nekusi velbu'di anke ve heb lena hakıykatil iymani bike hatta la neheafü gayreke ve la nercü gayreke ve la tühıbbü gayreke ve la na'büdü şey'en sivake ve vezı'na şükri niamatike ve ğattına biridai afiyetike vensurna bilyakıyni vettevekküli aleyke vesfir vücuhena binuri safaike ve adhıkna ve beşerna yevmel kıyameti beyne evliyaike vec'al yedeke mebsutaten aleyna ve ala ehliyna ve evladina ve men meana ve la tekilna ila enfüsina tarfete aynin ve la ekal min zalike ya nı'mel müciybü ya nı'mel müciybü ya nı'mel müciybü ya men hüve hüve hüve fi ulvihi kariybün ya zelcelali vel'ikrami ya mühıytan bilbali vel eyyami eşku ileyke min gammil hıcabi ve suilhısabi ve şiddetil azabi ve in zalike levakı'ı malühü min dafi'ı in lem terhamni la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimiyne.ve lekad şeka ileyke ya'kube fehalestetü min huznihi ve rededte aleyhi ma zehebe min basarihi ve cema'te beynehü ve beyne veledihi ve lekad nadake nuhu min kablü fenecceytehü min kürbihi ve lekad nadake eyyube min ba'di fekeşefe ma bihi min durrihi ve lekad yunüsü fenecceytehü min ğammihi min durrihi ve lekad nadake zekeriyya fevehebüte lehü veleden min sulbihi ba'de be'se ehlihi ve kebbere sinnehü ve lekad allemte ma nezele biizrahıyme fenkazetehü min nari adüvvihi venceyte lutan ve ehlihi minel azabin nazili bikavmihi feha ene abdüke en tüazzibni bicemiy'ı ma allemte min azabike feene hakıykun bihi ve en terhamni kema rahımtehüm mea azmi ecrami feente evla bizalike ve ehakku min ekreme bihi feleyse keremüke mahsusan bimen etauke ve akbele aleyke bel hüve mebzulün leyse minel keremi en la tuhsin illa limen ahsene ileykel müfaddalel ganiyyü bel minel keremi en tuhsine il men esae ileyke ve enter rahıymü aliyya keyfe ve kad emertena en tuhsine ila men esae ileyna feente evla bizalike minna.rabbena zalemna enfüsena ve in lem vağfir lena ve verhamna lenekunenne minel hasiriyne.ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rahmanü ya rahıymü ya kayyumü ya men hüve hüve hüve ya hüve in lem tekün lirahmetike ehlen en tenaleha ferahmetike ehlün en tenalena ya rabbahü ya mevlahü ya müğıysü men asahü eğisna eğisna eğisna ya rabbü ya keriymü verhamna ya berrü ya rahıymü ya men vesia kürsiyyühüs semavati vel'arda ve la yeudühü hıfzühüma ve hüvel aliyyül azıymü.es'elükel iymane bihıfzıke iymanen yeskünü biha kalbi min hemmirrizku ve havfil halkı ve akrebü minni kurben temhaku bihi anni külle hıcabin muhakkatihi an ibrahiyme haliylike felem tahtecü licibriyle resulike ve la lisüalihi minke ve hacebtühü bizalike an nari adüvvihi ve keyfe la yahcübü an medarretil a'dai min ğaybetihi an menfaatihil ehıbbai küllen inni es'lüke en tefiybeni bikurbike minni hatta la era vela esme'u ve la ehassü bi kurbi şey'in la bibu'dihi anni inneke ala külli şey'in kadiyrün efehasibtüm ennema halaknaküm abesen ve enneküm ileyna la türce'une.fetealallahül melikül hakku la ilahe illa hüve rabbül arşil keriymi ve men yed'u meallahi ilahen aharü la burhane lehü feinnema hısabühü ınde rabbihi innehü la yüflihul kafirune ve kul rabbiğfir verhem ve ente hayrürrahımiyne hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüddiyne velhamdü lillahi rabbil alemiyne.innalahe ve melaiketehü yüsalune alennebiyyi ya eyyühelleziyne amenu sallu aleyhi ve sellimu tesliymen.sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesıfune ve selamün alel mürseliyne velhamdü lillahi rabbil alemiyne.


Not:hasta birisine yedi gün üçer defa okunursa Allahü Teala'nın izniyle şifa bulur.baht ve kısmeti bağlı olanları o dertten kurtarmak kısmetin açılması için beş gün onbeşer defa o niyet ile oknursa o maksat hasıl olur.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
aşk büyüsü yapma
Okunmamış 07-02-13, 13:34   #2 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 16-03-11
Mesajlar: 71
Konular: 1
Tecrübe Puanı: 0
berrak is an unknown quantity at this point
Standart

güzel paylaşımlarda bulunuyosunuz sağolun.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
berrak isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 07-02-13, 17:18   #3 (permalink)
ÜYE
 
Üyelik tarihi: 12-05-12
Mesajlar: 50
Konular: 6
Tecrübe Puanı: 0
haale is an unknown quantity at this point
Standart

güzel paylaşım teşekkürler
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
haale isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 07-02-13, 19:00   #4 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 13-09-11
Mesajlar: 188
Konular: 95
Tecrübe Puanı: 0
mesut85 is an unknown quantity at this point
Standart

Hepinize çok tşk ederim.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
mesut85 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açıkask
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:01.

Desteklenen Siteler=>Medyum Yorumlar�| B�y�| ba�lama b�y�s�| a�k b�y�s� nas�l yap�l�r
Sitemiz bir forum sitesi oldu�u i�in kullan�c�lar her t�rl� g�r��lerini �nceden onay olmadan an�nda siteye yazabilmektedir.5651 say�l� yasaya g�re bu yaz�lardan dolay� do�abilecek her t�rl� sorumluluk yazan kullan�c�lara aittir. 5651 say�l� yasaya g�re sitemiz mesajlar� kontrolle y�k�ml� olmay�p,yasal olmayan bir payla��m oldu�unu d���n�yorsan�z ileti�im b�l�m�nden bize ula�abilirsiniz.