Go Back   Gizli İlimler Alemi,Büyü Yapma,Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır,Büyü Nedir > İSLAM DİNİ > Dini Bilgiler > Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller

Yeni Konu aç  Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 29-11-10, 22:06   #1 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 11-11-10
Mesajlar: 2.075
Konular: 1547
Tecrübe Puanı: 0
ates is an unknown quantity at this point
Standart Giyecekler ve Süs

medyum hakan
Giyecekler ve Süs

Giyinmekten Maksat


İslâm giyinmekten iki maksad güdüyor: Örtünmek (tesettür) ve güzel görünmek (zinet):
«Ey insanoğulları! Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik! Takva örtüsü ise bundan daha hayırlıdır. Allah'ın bu âyetleri öğüt almanız içindir. Ey insanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı, babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın...» (el-A'râf: 7/26-27)
«Ey insanoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin...» (el-A'râf: 7/31) Bu âyetler örtünme ve kendine çeki-düzen verme konularında itidal sınırlarını çiziyor; aşırı açılmayı da yakışıksız, rüküş giyinmeyi de mahkûm ediyor.


Kıyafet Temizliği


Kılık ve kıyafetin örtücü, güzel olması temizliği de İslâmın ta'limatı arasındadır:
«Temizlenin, çünkü İslâm temizdir.» (İbn Hibbân; Aynı mânada: Tirmizi, K. el-Edeb, 41.) Müslüman toza toprağa karşı açıkta kalan el, kol, yüz, ayak gibi uzuvlarını günde birkaç kere yıkamaya mecbur edilmiştir (abdest). Haftada bir iki kere bütün vücudunu yıkayacaktır (gusül). Bir adam saçı, sakalı dağınık bir şekilde Rasûlullah'a gelmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) düzeltmesini isteyen bir işarette bulundu, o da düzeltti. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: «Birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık gelmesinden bu (şekil) daha iyi değil midir? (Muvatta', K. eş-Şa'r, 7.) Bir başkasını pasaklı bir elbise içinde görmüş ve şöyle buyurmuştur: «Bu adam, elbisesini yıkayacak birşey bulamamış mıdır?» (Ebû-Dâvûd, K. el-Libâs, 14; Ahmed, Müsned, 7/357.) Düşük kaliteli bir elbise içinde kendisine gelen bir adamla aralarında şu konuşma geçmiştir: — Malın var mı? — Evet. — Hangi çeşit mal? — Allah bana her çeşit maldan verdi. — Madem ki Allah sana mal verdi, şu halde nimet ve ikramının izini üzerinde görsün! (Ebû-Dâvûd, K. el-Libâs, 14; Tirmizi, K. el-Birr, 63; Edeb. 45.)Altın ve Hâlis İpek Erkeğe Haram


Hâlis ipek veya malzemesinin çoğu ipek olan giyecekler ile altını erkeğin giyecek, süs ve eşya olarak kullanması haramdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) ipeği sağ eline ve altını sol eline alarak «bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır.» buyurmuşlardır. (Ebû-Dâvûd, K. el-Libâs, 4, 9, 11; Nesâî, K. ez-Zineh, 40, 43, 45; Ahmed, Müsned, 1/96, 4/392.) Bir miskali (4.25 gr.) geçmeyen gümüş yüzük ile alem (sembol, nisân, rozet vb.) olarak kullanılan ipek ve altına ruhsat verilmiştir. (Fıkıh kitaplarının kerâhiye ve istihsan bölümü, Nişan yüzüğünün cevazı için bak: Kâmil Miras, Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi 2. B. C. IV, s. 287; c. XII, s. 108.) İpeğin cilt hastalığı, savaş gibi sebeplerle giyilmesine de izin verilmiştir. (Buhârinin bir rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) Abdurrahman b. Avf ve ez-Zübeyr b. el-Avvâm'ın, cilt hastalıkları sebebiyle ipek giymelerine izin vermiştir. K. el-Cihâd, 91; K. el-Libâs, 29.) Altın ve gümüşü kadının yalnızca ziynet eşyası olarak (Bunları ev eşyası olarak kullanmak kadına da haramdır.) kullanmasına izin veren İslâmın erkeklere bunu haram kılmasının hikmetleri vardır: a) Bu iki mâden ve özellikle altın asırlar boyu ya doğrudan doğruya para olarak, yahut da para karşılığı teminat olarak kullanılmış, ekonomide büyük rol oynamıştır. Bunların zinet ve eşya olarak kullanılması ekonomiyi menfi yönde etkileyecektir. b) Bunların zinet ve eşya olarak kullanılması, topluma faydalar sağlayacak olan büyük bir sermayenin âtıl kalmasına sebep olmaktadır. c) Allah'ın erkekler için takdir ve tensîb buyurduğu fıtrat ve karakter altın ve ipekle süslenmeye muhtaç ve uygun değildir. d) Üste, başa; ele ayağa; eve-barka serilmiş servetler dikkat, gıpta ve hased celbederler; sosyal adalet duygusunu rencide ederler, fesada sebep olurlar. e) İslâm insanın maddi hayatı ile ruhi ve mânevi hayatı arasında ideal bir dengeyi hedef almıştır. Dışa bu ölçüde ihtimam ruhî hayâtı zedelemekte, tekâmülü engellemektedir. Kadına gelince: Onun fıtratı süse ve zinete daha elverişlidir; diğer vasıflar yanında erkekte yiğitlik, kadında güzellik aranır. Kadını zinetten menetmek onun fıtratına ters düşer ve ağır gelir. Şârî' onlara bu mevzuda ruhsat vermiş, fakat yabancı erkeklerden sakınmalarını emretmiş, zinetlerini yoksullara iyreti vermelerini tavsiye buyurmuştur.


Kadının Elbisesiİslâm kadının, nâmahrem olanlara karşı örtünmesini emretmiştir. Erkek ve kadın için örtülmesi gereken yerlerin sınırı ileride gelecektir. Burada kıyafet açısından işaret edilmesi gereken iki nokta vardır: a) Kadının elbisesi vücudunu göstermeyecek kadar kalın olacaktır. b) Göğüs, bel, kalçalar gibi şehvet çekici uzuvları teşhir edecek kadar sıkı ve dar olmayacaktır. Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: «Cehennemliklerden iki sınıf vardır ki ben onları (dünyada) görmedim: Birincisi yanlarında bulunan öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla halkı kırbaçlayan kimseler, ikincisi giyinmiş çıplak, (kalçasını) oynatan, salınarak yürüyen, başları, salınan deve hörgücü gibi kadınlardır; bunlar cennete giremezler, onun kokusunu da alamazlar; halbuki onun kokusu mesafelerin ötesinden alınır.» (Müslim, K. el-Libâs, 125.) Bu hadiste geçen «giyinmiş çıplak» ifadesi «bazı yerlerini örtüp, bazı yerlerini açan veya ince ve dar elbise giyen kadınlardır» şeklinde açıklanmıştır. Bu ifadeyi, «örtülü olmalarına rağmen davranışları ile karşı cinsin cinsî duygularını tahrik eden kadınlar» şeklinde anlamak da mümkündür. c) Kadın erkeğe, erkek de kadına benzemeye özenmiyecektir. Her iki cinsin kendilerine mahsus özellikleri ve buna uygun kıyafetleri vardır. Karşı cinse özenti bir ruh bozukluğu ve ahlâki sapıklıktır. Bu sebeple Peygamberimiz (s.a.v.) erkeğin kadın, kadının da erkek elbisesi giymesini menetmiş, (Ebû-Dâvûd, K. el-Libâs. 28; Ahmed, Müsned, 2/325.) karşı cinse benzeme özentisini lânetlemiştir. (Buhârî, K. el-Libâs, 61; Ebû-Dâvûd, K. el-Libâs. 27; Tirmizi, K. el-Edeb, 34.) Giyinme ile alâkalı nassların hükümlerini el-Mavsılî şöyle özetliyor: Elbisenin farz olanı, kapanması gereken yerleri (avret) örten, soğuk ve sıcağa karşı insanı koruyandır. Bunun da orta derecede pamuk veya ketenden olması uygundur. Müstehab olanı hem örtünmek hem de güzel görünmektir. Mubah olanı ise cuma ve bayramlarda, topluluk içinde güzel görünmek için giyilen güzel elbisedir. Mekruh olanı böbürlenmek ve gösteriş yapmak için giyinmektir. Elbise renginin beyaz olması müstehap ve asfur ile boyanmış olması erkeklere mekruhtur... (el-İhtiyâr, Cüz, VI, s. 177.) Bu görüş hanefîlere aittir. Birbirini tamamlayan hadislerden anlaşıldığına göre mekruh olan asfur ile boyanan kırmızıdır. Diğer kırmızılar mekruh değildir. (Bak. Avnu'l-Ma'bûd, C. XI, s. 125).


Süslenmeİ'tidâl dini olan İslâm insanların yaratılıştan mevcut özellik ve güzelliklerini belirli hale getiren süsü, boyamayı, takınma ve giyinmeyi —bazı kayıtlarla— mubah kılmıştır. Ancak fıtratı, yaratılıştan verilmiş özellik ve şekilleri değiştirme mânasında süs, makyaj ve değiştirmeleri yasaklamış, bunları şeytani saymıştır; çünkü şeytan şöyle demişti: «Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler» (en-Nisâ: 4/119). Yaygın olan bazı süsleme ve değiştirme çeşitlerini sıralayalım: 1) Dövme yaptırmak ve dişlerin şeklini değiştirmek: Hz. Peygamber (s.a.v.) vücuduna dövme yaptıran ve yapana, (normal) dişleri yontarak şeklini değiştiren ve bunu yaptırana lanet etmiştir. (Müslim, K. el-Libâs, 119; Buhârî, K. el-Libâs, 82-87.) Tıbbî ve estetik bakımlardan normal olan dişleri, moda olan şekle uydurmak için söktürüp yaptırmak caiz değildir. Gerek iğne batırıp açılan deliklere boyalı maddeler dökerek yapılan dövme ve gerekse diş minelerini mahveden yontma işinin sağlık yönünden de zararlı olduğu bilinmektedir. 2) Estetik ameliyat: Büyük paralar sarfiyle burun, çene, göğüsler gibi uzuvların şeklini değiştirmekten ibaret olan estetik ameliyatın da yukarıda geçen âyet ve hadislerin şümulüne girdiği anlaşılmaktadır. Ancak insanı aşağılık kompleksine iten, toplum içinde manen işkence çekmesine sebep olan bir anormallik veya fazlalık olursa bunun izâlesi tedavi mahiyetindedir. Peygamberimiz (s.a.v.) güzellik için dişlerini seyrekleştirenleri lânetlemiştir. (Buhârî, K. el-Libâs, 82, 84: Müslim. K. el-Libâs, 120.) Burada geçen «güzellik için» kaydı, bir ihtiyaç sebebiyle yapılan ameliyeleri istisna etmektedir. 3) Kaş aldırmak: Rasül-i Ekrem (s.a.v.)'in lanetine kaş aldıran ve alanlar da dahildir. (Ebû-Dâvûd, K. et-Teraccul, 5; Buhâri, K. el-Libâs, 82, 84; Müslim, K. el-Libâs, 120.) Kaş aldırmak, kaşın kıllarını yolarak iyice inceltmek ve kaşı yukarıya almak suretiyle yapılmaktadır. Bu, hilkati değiştirme mahiyetindedir. (Bazı hanbelîler bunu tenzihen mekruh sayarlar.) Ancak kadının yüzünde biten kılları aldırması ve kocasının izniyle normal makyaj yapması bir kısım İslâm ulemasınca caiz görülmüştür. (İmam Nevevi de caiz görenler arasındadır. İbn Hacer, Fethu'l-Bâri, Kahire, 1959, C. XII, s. 500.) 4) Peruk takmak: Rasûlullah'ın menettiği ve lanetlediği şeylerden birisi de saçı dökülen veya dökülmeyen kimselerin başlarına başkalarının saçlarını koymaları veya bunları eklemeleridir. (Buhârî, K. el-Libas, 83, 85; Müslim, K. el-Libâs. 115, 117, 119.) Saç takma ve eklemede hem tabii şekli değiştirmek, hem de karşısındakini yanıltmak, ona genç görünmek vardır ki, İslâm bunları hoş görmemiştir. Ancak ipek veya yün iplikleri örgü yapıp eklemek aynı mânada olmadığı için caiz görülmüştür. (İbn Hacer, Ag. esr., s. 497.) 5) Saç ve sakalı boyamak: Peygamberimiz (s.a.v.)'in çağında yahûdi ve hıristiyan ihtiyarları ağaran saç ve sakallarını boyamazlardı; onlara benzemesinler diye yaşlı sahâbiler boyamaya teşvik edilmişlerdir. (Buhâri, K. el-Enbiyâ, 50; el-Libâs, 67; Müslim, el-Libas, 80.) Boyanın rengi üzerinde durulmuş, siyaha boyamanın cevazı tartışılmıştır. Kına kırmızısı ve kırmızı-siyah karışımı nebati boyalarla boyamak ittifakla caizdir. Kadınların siyaha boyamaları umumiyetle caiz görülmüştür. (İbn Hacer, Ag. esr, s. 473-477.) Rasûl-i Ekrem'in, kâfirlere benzememek için saç ve sakal boyama emri «teşvik emri» olarak telâkki edilmiş, bu sebeple Ebu-Bekr, Ömer (r.anhuma) gibi sahâbiler boyamış, Ali, Ubey, Enes (r.anhum) gibi sahâbîler ise boyamamışlardır. (Aynı eser, s. 477.) 6) Sakal bırakmak: Rasûlullah (s.a.v.): «Müşriklere muhalefet edin (benzemeyin); sakalları bırakın, bıyıklan kırpın» buyurmuştur. (Buhari, K. el-Libâs, 63, 64.) Bu ve benzeri hadisler ile tatbikata bakan cumhur sakalı tıraş etmenin haram olduğu neticesine varmışlardır. Kadı îyâd bunun mekruh olduğunu söylemiştir. Aynı mahiyette olan boyama emrini yerine getirmenin farz ve terkinin haram sayılmaması bu görüşü destekler. (İbn Hacer, ag. esr. s. 472.) Bazı muasır âlimler bunun bir âdet meselesi olduğunu düşünerek mubah olduğunu söylemişlerdir. Kardavi de ikinci görüşü tercih eden muasır bir âlimdir. (el-Helâl ve'l-Haram, s. 81-82; Şerbâsi, Yes'elûnek, c. II, s. 23-25.)
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
ates isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
aşk büyüsü yapma
Okunmamış 18-01-11, 03:01   #2 (permalink)
ÜYE
 
lebiderya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 04-01-11
Mesajlar: 216
Konular: 87
Tecrübe Puanı: 0
lebiderya is an unknown quantity at this point
Standart

Erkeklere altının haram olmasının sebebini hep merak ederdim. Bu soruma net bir cevap bulamamıştım. Altının erkeklerin fıtratına uygun olmadığı kanısına varmıştım fakat ekonomik boyutunu, birkaç ay önce bir tasavvuf dergisinde okuyunca öğrenmiştim.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
__________________

Bir bahara açık duran penceresinde
Belki bir gün gelir geçmiş zamanı arar
Diyerek bu portreyi çizdi sanatkar
Bir oda içinin ışık ve gölgesinde
lebiderya isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 18-01-11, 05:06   #3 (permalink)
YASAKLI
 
Üyelik tarihi: 11-11-10
Mesajlar: 2.075
Konular: 1547
Tecrübe Puanı: 0
ates is an unknown quantity at this point
Standart

İnşallah bu konuda kafanızda soru işareti kalmamıştır.
Destek ve Emeğimiz İçin Lütfen Paylaşın:
ates isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açıkask
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:48.

Desteklenen Siteler=>Medyum Yorumlar�| B�y�| ba�lama b�y�s�| a�k b�y�s� nas�l yap�l�r
Sitemiz bir forum sitesi oldu�u i�in kullan�c�lar her t�rl� g�r��lerini �nceden onay olmadan an�nda siteye yazabilmektedir.5651 say�l� yasaya g�re bu yaz�lardan dolay� do�abilecek her t�rl� sorumluluk yazan kullan�c�lara aittir. 5651 say�l� yasaya g�re sitemiz mesajlar� kontrolle y�k�ml� olmay�p,yasal olmayan bir payla��m oldu�unu d���n�yorsan�z ileti�im b�l�m�nden bize ula�abilirsiniz.