inanılmaz etkili dualarının kabul olmasını isteyen denesin

Bu konu mkekol34 tarafından 8 sene önce açıldı, 34 kere okundu ve 17 Cevap verildi.
mkekol34
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 12
Yanıt Sayısı: 17
8 sene önce

alıntıdır inanın bende bunu bir süredir deniyorum sürekli sonuç alıyorum

şiddetle tavsiye ederim

cuma gecesinin son üçte biri inanın dualar kabul oluyo çok denedim beş altı kere denedim hep karşılık aldım

4 rekat namaz kılıyorum

namazın ardından normal tespih çekiyorum

ardından

100 kere bu salavatı okuyorum
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

ardından

-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***
2-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsiru **
3-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***
4-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***
5-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***
6-BismillâhirRahmânirRahîm
(1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun
***

7-BismillâhirRahmânirRahîm (1) Yâsiyn
(2) velkur’ânilhakiym
(3) inneke leminelmürseliyne
(4) alâ siratin müstekiym
(5) tenziylel aziyzirrahiym
(6) litünzire kavmen mâ ünzire abâühüm fehüm gafilûn
(7) lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm la yü’minun
(8) inna cealnâ fiy a’nakihim aglâlen fehiye ilel’ezkani fehüm mukmehun
(9) ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feagseynahüm fehüm lâ yübsirun( Toplam 7 kez okunmuş oldu )
(1kez)allahümme ya men nevvirhü fi sirrihi ve sirrühü fiy halkıhi ahfini an a yünin nazıriyne ve kulübül hasidiyne velbağıyne kema hafızterruhe filcesedi ente ala külli şey in kadiyrün
(10) ve sevaün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minun
(11) innema tünzirü menittebe azzikre ve hasiyer rahmane bilgayb febessirhü bimagfiretin ve ecrin keriym
(12) inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma kaddemu ve asarehüm ve külle sey’in ahsaynahü fiy imamin mübiyn
(13) vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izcaehel mürselun
(14) iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fekalû inna ileyküm mürselun
(15) kalu mâ entüm illâ beserün mislüna ve mâ enzelerrahmanü min sey’in in entüm illâ tekzibun
(16) kalu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun
(17) ve ma aleyna illelbelagul mübiyn
(18) kalû inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym
(19) kalu tairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun
(20) ve cae min aksalmediyneti recülün yes’a, kale ya kavmit tebiul mürseliyne
(21) ittebiu men lâ yes’elüküm ecren vehüm mühtedun
(22) ve maliye la a’büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun
(23) eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin lâ tugni anniy sefaatühüm sey’en ve lâ yünkizune
(24) inniy izen lefiy dalâlin mübiyn
(25) inniy amentü birabbiküm fesmeun
(26) kiyledhulil cenneh, kale ya leyte kavmiy yalemune
(27) bima gafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn
1-allahümme ekrimni bi kazai havaici
2-allahümme ekrimni bi kazai havaici
3-allahümme ekrimni bi kazai havaici
4-allahümme ekrimni bi kazai havaici
5-allahümme ekrimni bi kazai havaici
6-allahümme ekrimni bi kazai havaici
7-allahümme ekrimni bi kazai havaici
8-allahümme ekrimni bi kazai havaici
9-allahümme ekrimni bi kazai havaici
10-allahümme ekrimni bi kazai havaici
11-allahümme ekrimni bi kazai havaici
(toplam 11 kez okunmuş oldu) ***
1-ve ekrimni bi taatike
2-ve ekrimni bi taatike
3-ve ekrimni bi taatike
4-ve ekrimni bi taatike
5-ve ekrimni bi taatike
6-ve ekrimni bi taatike
***(toplam 6 kez okunmuş oldu)
(28) ve ma enzelna alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi ve ma künna münziliyne
(29) in kanet illâ sayhaten vahideten feiza hüm hamidun
(30) ya hasreten alel ibad ma ye’tiyhim min resulin illâ kanu bihî yestehziun
(31) elem yerev kem ehlekna kablehüm minelkuruni ennehüm ileyhim lâ yerciun
(32) ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun
(33) ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye’külun
(34) ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a’nabin ve feccerna fiyha mineluyuni
(35) liye’külu min semerihî ve ma amilethü eydiyhim efelâ yeskürune
(36) sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma lâ yalemun
(37) ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune (38) vessemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym
1-zalike takdiyrül aziyzil aliym
2-zalike takdiyrül aziyzil aliym
3-zalike takdiyrül aziyzil aliym
4-zalike takdiyrül aziyzil aliym
5-zalike takdiyrül aziyzil aliym
6-zalike takdiyrül aziyzil aliym
7-zalike takdiyrül aziyzil aliym
8-zalike takdiyrül aziyzil aliym
9-zalike takdiyrül aziyzil aliym
10-zalike takdiyrül aziyzil aliym
11-zalike takdiyrül aziyzil aliym
12-zalike takdiyrül aziyzil aliym
13-zalike takdiyrül aziyzil aliym
14-zalike takdiyrül aziyzil aliym
*** (toplam 14 kez okunmuş oldu)
1-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
2-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
3-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
4-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
5-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
6-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
7-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
8-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
9-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
10-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
11-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
12-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
13-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
14-allahümme inni es elüke min fadlikel vasi ınnafi en tuğnini an cemiy ı halkıke
***(toplam 14 kez okunmuş oldu)
(39) velkamere kaddernahü menazile hatta a’dekel urcunil kadiym
(40) lessemsü yenbegiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun
(41) ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meshuni
(42) ve halakna lehüm min mislihî ma yerkebun
(43) ve in nese’ nugrikhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yünkazune
(44) illâ rahmeten minna ve metaan ilâ hiyn
(45) ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune
(46) ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illâ kanu anha mu’ridiyn
(47) ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenû enutimü men lev yesaullahü at’ameh, in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn
(48) ve yekûlûne meta hazalva’dü in küntüm sadikiyn
(49) ma yenzurune illâ sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun
(50) felâ yestetiyune tavsiyeten ve la ilâ ehlihim yerciun
(51) ve nüfiha fiyssuri feizâhüm minel’ecdasi ilâ rabbihim yensilun
(52) kalu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun
(53) in kanet illâ sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun
(54) felyevme lâ tuzlemü nefsün sey’en ve lâ tüczevne illâ ma küntüm ta’melun
(55) inne ashabel cennetil yevme fiy sügulin fâkihun
(56) hüm ve ezvacühüm fiy zilâlin alel’erâiki müttekiun
(57) lehüm fiyha fâkihetün ve lehüm ma yeddeun
(58) selâmün kavlen min rabbin rahiym
***
1-selamün kavlen min rabbirrahiym
2-selamün kavlen min rabbirrahiym
3-selamün kavlen min rabbirrahiym
4-selamün kavlen min rabbirrahiym
5-selamün kavlen min rabbirrahiym
6-selamün kavlen min rabbirrahiym
7-selamün kavlen min rabbirrahiym
8-selamün kavlen min rabbirrahiym
9-selamün kavlen min rabbirrahiym
10-selamün kavlen min rabbirrahiym
11-selamün kavlen min rabbirrahiym
12-selamün kavlen min rabbirrahiym
13-selamün kavlen min rabbirrahiym
14-selamün kavlen min rabbirrahiym
15-selamün kavlen min rabbirrahiym
16-selamün kavlen min rabbirrahiym
17-selamün kavlen min rabbirrahiym
18-selamün kavlen min rabbirrahiym
19-selamün kavlen min rabbirrahiym
*** (toplam 19 kez okunmuş oldu)
1-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
2-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
3-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
4-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
5-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
6-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
7-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
8-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
9-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
10-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
11-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
12-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
13-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
14-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
15-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
16-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
17-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
18-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
19-allahümme sellimna min afatiddünya ve fitnetiha
***(toplam 19 kez okunmuş oldu)
(59) vemtazul yevme eyyühel mücrimun
(60) elem ahad ileyküm ya beniy ademe en lâ ta’büdüs seytan innehu leküm adüvvün mübiynün
(61) ve enibüduniy, haza siratun müstekiym
(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kilun
(63) hazihî cehennemülletiy küntüm tuadun
(64) islevhel yevme bima küntüm tekfürûn
(65) elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânu yeksibûn
(66) velev nesâu letamesna alâ ayünihim festebekussirata feenna yübsirun
(67) velev nesaü lemesahnahüm alâ mekanetihim femestetau mudiyyen ve lâ yerciun
(68) ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efelâ ya’kilun
(69) ve ma allemnahüs si’re ve ma yenbegiy leh, in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübiyn
(70) liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne
(71) evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha mâlikun
(72) ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye’külun
(73) ve lehüm fiyha men’afiu ve mesarib efelâ yeskürune
(74) vettehazu min dunillâhi âliheten leallehüm yünsarun
(75) lâ yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun
(76) felâyahzünke kavlühüm, innâ na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun
(77) evelem yerel’insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn
(78) ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym
(79) kul yuhyiyhelleziy enseeha evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün
(80) elleziy ceale leküm mines seceril’ahdari naren feiza entüm minhü tukidûn
(81) eveleyselleziy halekassemavati vel’arda, bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ
***
1-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
2-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
3-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
4-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
5-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
6-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
7-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
8-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
9-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
10-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
11-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
12-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
13-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet
ve hüvel hallâkul aliym
(82) innema emrühû iza erade sey’en, en yekule lehu kün, feyekun
(83) fesübhanelleziy biyedihî melekûtü külli sey’in ve ileyhi türceûn.
AMİN.

Duay’la birlikte Hacette Toplam 13 kez okunmuş oldu… Umarım açıklamam işe yaramıştır. ALLAH dua’larınızı ve yürekten dilediğiniz tüm hacet ve dileklerinizi kabul eylesin inşALLAH. İnşALLAH dileklerinize kavuşmanıza vesile olsun bu mucizevi duabu şekilde okunacak alıntıdır

son olarak kafamı secdeye koyuyorum ve dualarımın başında ve sonunda salavat getirerek dualarımı ediyorum

egelisk
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 2
Yanıt Sayısı: 87
8 sene önce
Yasin uygulamasının başında verdiğiniz salavat "salavatı mechule"dir ve tek başına bile başlı başına hazinedir.. Hergün 51 kere okumaya devam edilmesi şiddetle tavsiye olunur.. Sağol kardeşim paylaşımın için..
envar
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 14
Yanıt Sayısı: 84
8 sene önce
selamun aleykum arkadaslar,,,niyyet nasil soyleniyor bu duada? 1-eveleysellezi halekassemavati vel arda bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet,,,hacet kelimesi yazilan yeremi niyyet soyleniyor?
unforgiwenn
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 3
Yanıt Sayısı: 41
8 sene önce
Bende pek işe yaramaz ama yinede deniyeyim
mahsun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 341
8 sene önce
güzel paylaşımınız için allah razı olsun kardeşim.cuma gecesinin son üçte biri . demişsiniz tam olarak saati verebilirmisiniz rica etsem birdefa okumamız yeterlimi yoksa hacet olana kadar devammı etmek gerekli okumaya
duruu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 14
8 sene önce
bende duayı okumayı isterim ama bende şöyle birşey var o saatlerde evde herkes uyduuğu için ve haliyle ev tenha oluyo ben korkuyorum tek başıma o saattede annemi falan uyandırsam öldür allah kalkmaz nasıl olcak hiç bilmiyorm dua vaktinide değiştiremiyorz haliyle ..
duruu
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 14
8 sene önce
okumak kısmet olursa münasip bir zamanda okuyacağım kardeşim Allah razı olsun senden
Dicle
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 85
Yanıt Sayısı: 308
8 sene önce
Allah razı olsun.
Selvim
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 18
Yanıt Sayısı: 34
8 sene önce
Allah razı olsun....
sultan a
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 149
8 sene önce
Ne kadar zamanda karsilini aldinizki?
mahsun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 341
8 sene önce
ewet cuma günü sela ezan arası okunsa olurmu acaba
merve2238
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 30
8 sene önce
bu duayı tek cuma gecesimi okuyoruz arkadaşlar bilen cevap versinnn
sumisali06
Üyelik Zamanı: 8 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 10
8 sene önce
Allah razı olsun emegınıze saglık...
nobelem
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
6 sene önce
sevdigim kızın bana aşık olması için okusam etki edermi?o da beni seviyor ama aşık deil.çünki kuzenim normal sevgi yani.bide kac defa okumak gerek? şimdiden tesekkur ederim
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
6 sene önce
Duaların kabul olması için diyor denemeye değer.
nobelem
Üyelik Zamanı: 6 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 37
6 sene önce
2 hafta once zılzal duasını uygulamıstm.ama etkisi gitti herhalde cunki artık aramıyor bile.şimdi bu duayı uygulasam bi sorun olurmu?
bedircen
Üyelik Zamanı: 7 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 56
6 sene önce
bikaadirin ala en yahluka mislehüm bela kaadirün ala en tef ale li hacet... buralar uzatılarak mı okunacak yoksa buradaki a harfi iki kere mi okunuyor. ?
WwiccaA
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 497
Yanıt Sayısı: 417
6 sene önce
sorun olmaz okuyun.
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22677 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye Paker
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)