REGL – ADET – HAYIZ ‘LI BİR KADININ YAPABİLECEÐİ VE YAPAMAYACAÐI ŞEYLER

Bu konu forumcuali tarafından 8 sene önce açıldı, 37 kere okundu ve 6 Cevap verildi.
forumcuali
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 568
8 sene önce

İnşaallah çeşitli kaynaklardan topladığım bilgileri hanım kardeşlerimin istifadesine, sunuyorum.

bu sitede genelde havas ile ilgi sürekli bu sorular sorulduğu için buraya yazmayı uygun gördüm.

çok soru gelen kısmı büyükçe kırmızı işaretledim… inşaallah faydası olur.
1) Namaz Kılmak:
Adetli bir kadının ister farz ister vacip ister nafile olsun namaz kılması caiz değildir Peygamberimiz (s a v) kendisine âdet hakkında soru soran bir kadına
“Âdet olduğun zaman namazı bırak, âdet sona erince, kanı temizleyerek guslet ve namazı kiI” (Bu harı, adet, 19,2 4, Müslim, adet, 62) buyurmuştur
Böyle bir kadın tilâvet ve şukur secdesini de yapamaz
Kadın âdet olduğu sure zarfında kılamadığı namazları kaza etmez Namazlar her gun tekrarlandığı için dinimiz ona kolaylık göstermiştir
2) Oruç Tutmak:
Adetli kadının farz olsun vacip olsun nafile olsun oruç tutması caiz değildir Fakat tutamadığı farz oruçları sonradan kaza eder Konuyla ilgili Hz Ayşe (r a) Muâze adlı hanıma şöyle demiştir
“Biz Resûlullah zamanında âdet görüyorduk Tutamadığımız oruçları kaza etmekle emrolunduğumuz halde, kılamadığımız namazları kaza etmekle emrolunmuyorduk”(Buhan, adet, 20, Ebu Davut, taharet, 104)
Oruç senede bir defa farz olduğu için onu kaza etmekte bir zorluk yoktur
Niyet edilerek başlanmış olan farz veya nafile oruçlar da bu vesileyle bozuldukları takdirde sonradan kaza edilmesi gerekır(Şafıı mezhebine göre gerekmez)
3) Tavaf Yapmak:
Adetli kadının tavaf yapması caiz değildir Fakat tavafın dışında hacla ilgili diğer ibadetleri yapmasında bir sakınca yoktur
Peygamber Efendimiz, Hz Ayşe (ra)’ye şöyle demiştir “Âdet olduğun zaman haccedenlenn yaptıklarını yap, şu kadar var ki temizleninceye kadar Kabe’yi tavaf etme “(Buharı, adet, 1-7, Müslim, hac, 119-120)
Ziyaret tavafından önce âdet gören bir kadın temizleninceye kadar bekleyip sonra tavafını yapar Şayet temizlenmeden önce ziyaret tavafını yaparsa geçerli olmakla birlikte günah işlemiş olur Bu ful sebebiyle bir ceza kurbanı(deve veya sığır kesmesi) gerekir Ancak temiz olarak yemden yapılması durumunda kurban cezası düşer (Şafii mezhebine göre bu durumda yapılan tavaf geçersizdir Çunku taharet tavafın sıhhat sartlarındandir)

4) Kur’an Okumak:
Adetli kadın Kur’an okuyamaz Konu ile ilgili bir hadıs-ı şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur “Âdet ve cunup olan kimse Kur’an’dan bir şey okumasın “(Tırmızı, taharet, 99, Ibn Mace, taharet, 105)
Ancak adetli kadın, dua ayetlerim, dua niyetiyle okuyabilir Kur’an öğreticisi bir hanım da kelimelerin aralarını ayırarak ders verebılır (el-Fetava’l-Hındıyye. 1/38, Tahtavı, s 114 Maliki mezhebine göre adetli kadınların kanaması devam ettiği surece ezbere veya el sürmeden yüzünden Kur’an okumaları caizdir Kanama kesildikten sonra boy abdestı almadan Kur’an akumaları caiz değildir (Cevheretu’l-lklıl, 1/32) )
Bu durumda dua ayetlerim Kur’an kastıyla okumak caiz olmadığı gibi, kendilerinde dua manası olmayan ayetleri dua niyetiyle okumak da caiz değıldır(Ş.afıı mezhebinde ıkı görüşten birine göre adeilı kadın zikir kasdıyla Kur’an’ın tamamını okuyabilir (Muğnı, 1/73) Son devir alimlerinden M Muhyıddın Havili bu goruşe dayanarak adetli bir bayan öğreticinin ta’lım kastıyla Kur’an öğretebileceğim söylemektedir (Rısaletu’l-Esas Fi Ahkamı’1 Hayzı ve’n-Nıfas, s 7) )

****
Bu hadislerden hareketle İslam alimlerinin çoğunluğu hayızlı kadının Kur’an’dan, Kur’an okuma maksadıyla bir ayet bile okuyamacağını söylemişlerdir. Aynı zamanda bunlar bu halde iken Kur’an ayetlerini de yazamazlar. Bu konuda Tevrat, İncil ve Zebur da Kur’an gibidir.(İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

Fatiha dua niyetiyle okunabilir. Ayrıca Kur’andaki duaya benzeyen ayetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla okunabilir. Mesela; Rabbena atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten ve gına azabennar gibi.

Aynı şekilde sevinçli bir haber duyan bir kimse “Elhamdülillah” diyebilir. Üzücü bir haber duyan da “İnna lillah ve inna ileyhi raciun” diyebilir. (İbrahim Halebi, Halebi, Sağir, s.37-39; İbn-i Abidin, Haşiyetu Reddi’l-Muhtar, 1/293)

İmam Malik’e göre hayızlı kadın mazeretli olduğundan ve Kur’an okumaya da muhtac olmasından dolayı cevaz vermiştir. Ancak hayız kanı kesildikten sonra gusl etmeden önce okuyamaz. (Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/471)

Diğer yandan zikir çekebilir dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi dua etmesi isabetli bir davranış olur böylelikle adet gördüğü günlerinde bu şekilde manen beslenmiş olur.

Hayızlı ve nifaslı kadınların veya cünüplerin kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı halde olanlar, Kur’an-ı Kerîm’i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.

Kur’an Kursu öğretmenliği veya hafızlık yapan bir kadın, hayız hâlinde öğretim işini yardımcısına yaptıracaktır. Yardımcısı yoksa Hanefî ulemasından Kerhî ve Tahavî’ye göre öğretimini devam ettirecektir. Kerhî: Öğretmen veya öğrenci hanım hayız hâlinde kelime kelime, Tahavî ise, yarımşar âyet söylemekle öğretim yapılmasında ‘beis yoktur’ demişlerdir.5) Kur’an’a Dokunmak:
Adetli kadının Kur’an okuması caiz olmadığı gibi Kur’an’a dokunması da caiz değildir Ancak ayrı olan bir kılıfla el surulebılır(Şafıı mezhebine göre ayrı kılıfla da el sürülemez) Konu ile ilgili bir ayet-ı kerimede “Ona(Kur’an’a) ancak temizlenenler dokunabılır”(Vakıa, 79) buyurulmuştur
Peygamber Efendimiz de bir hadıs-ı şerifte şöyle buyurmuştur
“Kur’an’a ancak temiz olan dokunsun”(Bınaye, 1/646 Maliki mezhebine göre Kur’an kursu öğreticisi ile öğrencilerinin Kur’an’a el sürmeleri caizdir (Cevheretu’l-lklıl, 1/32) )
6) Mescide Girmek:
Adetli kadının beklemeksizin geçmek şeklinde de olsa mescide girmesi caiz değildir Çunku mescitler namaz kılmak için yapılmış yerlerdir Namaz kılmayacak durumda olan bir kimsenin böyle mukaddes yerlere girmesi caiz olmaz Ancak şiddetli yağmur veya kotu insanların şerrinden korunmak gibi bir zorunluluk bulunması durumunda adetli kadın mescide girebilir Bu durumda da mescide hurmeten teyemmüm etmesi uygun olur
Peygamber Efendimiz bir hadıs-ı şerifte şöyle buyurmuştur
“Mescit cunup ve adetli olana helâl değıldır(lbn Mace, taharet, 126, Ebu Davud, taharet, 92 Şafii mezhebine göre kirletmemek şartıyla adetli kadının mescitten geçmesi caizdir )
7) Cinsel İlişkide Bulunmak:
Adetli bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak erkeğe haram olduğu gibi, buna rıza gösteren kadına da haramdır Bu durumda cinsel ilişkide bulunan kimse buyuk günah işlemiş olur ve bundan tevbe ve istiğfar etmesi gerekir Konu ile ilgili Kur’an-ı Kenm’de şöyle buyurulmuştur
“Ay halinde olan kadınlardan uzak durun onlarla cinsel ilişkide bulunmayın) temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın “(Bakara, 222)
Adetli kadınla cinsel ilişkide bulunmak caiz olmadığı gibi, üzerinde ortu olmaksızın kadının gobeğıyle diz kapağı arasından cinsel yönden şehvet sizde olsa yararlanmak da caiz değildi r (lmam Muhammed’e göre cinsel organının dışında kadının gobeğıyle diz kapağı arasından yararlanmakta bir sakınca yoktur (Reddu’l-Muhtar, 1/292) )
Peygamber Efendimiz adetli eşiyle ne derecede ilgilenebileceğim soran sahabıye şöyle cevap vermiştir “Senin için göbekten ust tarafı serbesttir “(Neylu’l-Evtar, 1/277)
Âdetin en uzun suresi olan on gun geçince, boy ab desti almadan da cinsel ilişkide bulunmak helâl olur Fakat âdeti bu sureden daha kısa olan bir kadının, âdeti bitip kanının kesilmesiyle hemen cinsel ilişkide bulunması helâl olmaz Böyle bir durumda cinsel ilişkide bulunmanın helâl olabilmesi için, kadının ya gusletmiş olması veya üzerinden bir namaz vakti geçmesi veyahut da bir özürden dolayı teyemmüm edip onunla nafile de olsa bir namaz kılması gerekir Bu durumda da yıkanıncaya kadar cinsel ilişkide bulunmamak mustehaptır
Âdetin ilk günlerinde hanımı ile cinsel ilişkide bulunan bir kimsenin bir dınar (425 gr altın), son günlerinde ilişkide bulunanın yarım dinar sadaka vermesi mustehaptır(Hanbelılere göre, adetin hangi safhasında olursa olsun hanımıyla cinsel ilişkide bulunan kışının bir dinar sadaka vermesi gerekir)

Boşama
Âdet görmekte olan kadım boşamak caiz değildir Ancak buna rağmen boşama geçerlidir ve bıd’ı talâk adını alır (Reddu’l-Muht ar, 291, Taht avı, s 113, el-Fetava’l-Hındıyye, 1/38, el-Fıkhu’l-lslamı, 1/468)


selam ve dua ile…

forumcuali
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 568
8 sene önce
güncel.......................
mahsun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 341
8 sene önce
paylaşım için çok teşekkürler çokca sorulan sorulardan biriydi bu konu böyle yararlı paylaşımlarınızı herzaman bekliyoruz sizden cumali kardeşim burda benim bir sorum olacakdı ben özel günde zikirden önce ayetel kürsi okuyorum acaba okumam dogrumu okumadıgım zaman rüyalarımda kötü şeyler görüyorum ( bu kötü şeyler dedigim korkutma felan degil )bu yüzden her zikirden önce 7 ayetel kürşi okuyorum içimden tabi ezbere okuyorum herşeyi
mahsun
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 0
Yanıt Sayısı: 341
8 sene önce
peki teşekkür ederim cevabınız için hayırlı geceler
forumcuali
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 4
Yanıt Sayısı: 568
8 sene önce
Bir kardeşim ricası üzerine güncelliyorum...
yasen
Üyelik Zamanı: 10 sene önce
Konu Sayısı: 1
Yanıt Sayısı: 17
8 sene önce
4. madde de belirtildiği gibi Kuranı okuma maksatlı değilde dua maksatlı olursa okunabilir. Dua maksatlı derken anlayamadım..nasıl olacak lütfen açıklarmısınız...teşekürler
coccinella
Üyelik Zamanı: 9 sene önce
Konu Sayısı: 8
Yanıt Sayısı: 53
8 sene önce
Selam arkadaşlar moralim çok bozuk. Çok fazla da bilgim yok beni aydınlatırsanız sevinirim. Bugün mübarek bir gün. Kadir gecesi ve ben tövbe edip dua etmek istiyordum. Regl oldum. Dua edemez miyim? En azından televizyondan kadir gecesi programını izleyip duasını dinleyip katılamaz mıyım?
Cevap Eklemek için Giriş Yapmalısınız.
  • 22698 Kayıtlı Üye
  • 16811 Konu
  • 94990 Cevap
  • Son Üye monnarozza
Forumda Kimler Online (Şu anda 1 kişi Online)
  • ADMINISTRATOR (1)
  • MODERATÖR (4)